Sce uei unì cunfermà

Per pudëi giapé l sacramënt dla Creijma possa to pert te nosta pluania i sculeies dla segonda tlas dla scola mesana.

La candidates y candidac per l sacramënt dl Spirt Sant vën nviei per tëmp adum cun si genitores per se fé pensieres sun l giate l sacramënt dla Creijma. Tla Creijma dëssa la jëuna persona persunalmënter cunfermé che la ie unida batejeda coche si genitores se ova mbincià. La dëssa de pro de vester a una de jì inant sun la streda data dant da si genitores.

Coche aiut per chëla dezijion pieta la pluania a chëi che vën cunfermei dis de preparazion per la Creijma. L tò pert ala preparazion ie de duvier dal mumënt che n se à lascià nuté su.

Per i genitores y nonesc da cunfermé vëniel bele per tëmp dan la Creijma urganisedes n valguna sëires ulache l vën nfurmà sun i vares che ie da fé dan ora. Coche pra l Batëisum iel nce pra la Creijma udù dant n nonn o na nona da cunfermé. L ie da cunsië che l nonn/nona da batejé se tol sun de fé nce l nonn/nona da cunfermé. L nonesc dëssa avëi cumplì 16 ani y vester cunfermei.

Do che n se à lascià nuté su per scrit de ulëi l sacramënt dla Creijma, ti vëniel dat la nfurmazions che va debujën per jì inant per se anjenië ca per la Creijma.