Canche me mbinci la Comunion ai amalei

L ie de mpurtanza per la cumunità de pluania che adum zelebrea l’Eucarestia de lecurdé nce chëi che per si età o per gauja de malatia ne possa nia tò pert a chësta. La Cumenion ai amalei ie n sëni de liam danter la pluania cun i amalei.

Prevesc, diacons, y laiches ie gën anjeniei a ti purté la santa Cumenion. Ntan l tëmp de malatia ie l fin dla Comunion ai amalei de avëi y tenì l liam cun Gejù Crist ressuscità y cun la cumunità parochiela.

La Comunion possa avëi chëi che ie da murì y amalei. Nsci vën l corp de Gejù Crist dl Eucarestia dla dumënia che ie tenÌ su te tabernacul, purtà te cësa dl amalà dal pluan o da n minister dla cumenion. Uni vënerdì dl Sacro Cuer de Gejù y l prim vënerdì dl mëns vëniel jit a dé la Cumenion ai amalei che ie unit fat ora cun la pluania. Coche scincunda ti vëniel dunà la santa Cumenion.

Chiche uel avëi la Cumenion per i amalei possa cherdé su l ufize dla pluania per fé ora n apuntamënt per la vijita. Per la Comunion a cësa iel njeniè ca: n cëir, n buchel da l’ega santa, n crist metui sun a mëisa cun na tuaia adateda per l ucajion. Leprò mo mpue de decurazion cun ciofs.