Sce uei unì cunfermà

Creijma 2024 – plata de nfurmazion   giaurì la plata

Formuler de iscrizion   giaurì l formuler

Detlarazion de prutezion di dac   giaurì l formuler

Te nosta pluania giata i jëuni n nvit persunel canche i possa scumencé cun la preparazion al  sacramënt dla Creijima.
La candidates y candidac per l sacramënt dl Spirt Sant vën nviei per tëmp adum cun si genitores per se fé pensieres sun l giate l sacramënt dla Creijima. Tla Creijima dëssa la jëuna persona persunalmënter cunfermé che la ie unida batejeda coche si genitores se ova mbincià. La dëssa de pro de vester a una de jì inant sun la streda data dant da si genitores.
Coche aiut per chëla dezijion pieta la pluania a chëi che vën cunfermei ancuntedes de preparazion per la Creijima. L tò pert ala preparazion ie de duvier dal mumënt che n se à lascià nuté su.
Per i genitores y nonesc da cunfermé vëniel bele per tëmp dan la Creijima urganisedes n valguna sëires ulache i vën nfurmei sun i vares che ie da fé dan ora. Coche pra l Batëisum iel nce pra la Creijima udù dant n nonn o na nona da cunfermé. L ie da cunsië che l nonn/nona da batejé se tol sun de fé nce l nonn/nona da cunfermé. L nonesc dëssa avëi cumplì 16 ani y vester cunfermei.
Do che n se à lascià nuté su per scrit de ulëi fé la preparazion dla Creijima, ti vëniel dat la nfurmazions che va debujën per jì inant per se anjenië ca per la Creijima.