Dlieja de San Antone

Dlieja c

 

La dlieja de San Antone ie benedida a San Antone de Padua y fata su tl stil rinascimëntel. La ie metuda tamez ala plaza de San Antone cun si belëza fejela gran paruda tl zenter de Urtijëi. La dlieja vën metuda a disposizion ntan i mënsc dl instà per tenì funzions ai credënc de religion evangelica. L plu vedl documënt che rejona dla dlieja de San Antone ie dl 1430, ma la dlieja da sën ie unida fata su ti ani danter l 1673 y l 1676. Doi ani do iela unida benedida dal vescul de Persenon Paulinus Mayr.

Tl 1874 ie la dleja unida dertureda su l prim iede y duta la spëisa à seranteut Franz Insam da Brida. N segondo iede iel unì laurà tl ann 1959. I lëures da moler a fat l moler de dliejes y restauradëur Viktor Pitscheider de Menza. Ti ani 1985 y 1986 iel unì fat n gran lëur de derturazion dla dlieja cun  lëur ulenter fat da pert dla cumpania di scizri de Urtijëi, che se à nce cruzià  de sbiné ca i finanziamënc  tres contribuc y dufiertes da pert dla jënt.

 
Antoniuskirche

 

L gran autere ie de stil romanich cun tamez la gran pitura dl moler dla Svizra Melchior Paul von Deschwanden nteur al 1850. A man ciancia y man drëta dl autere iel figures de San Ruprecht y de San Durich de l sculëur Johannes Vinatzer (1684). Sun i  auteresc da na pert iel pitures a uële de Josef  Moroder Lusenberg y cëves de angiuli dla scola di Vinatzer. La bela cansla baroca à nisces cun statues che rafigurea i 4 evangelisc. La 12 pitures a uële seura l curnejon dl 17esm secul reporta la scenes ora dla vita de San Antone. A man ciancia do l‘ entreda de dlieja iel na grota de Lourdes cun la scultures dla Madona y Santa Bernadette zipledes da Jakob Crepaz da Maidl. Autra scultures te dleja ie l San Francësch de Ludwig Moroder-Lenert (1914), San Antone cun bambin ziplà da Paul Moroder de Lenert y depënt da Max Stuflesser de Petlin 1945, y na trinità de Vinzenz Moroder da Resciesa (1910).

Sun l parëi dedora a sud dla dlieja iel te na niscia n San Nepomuk tl stil baroch y sëura la porta zentrela de dlieja iel na figura de San Antone. I 6 vieresc de dlieja y la ruion sëura l‘ entreda iluminea duta la dleja detite. Duc i vieresc à inò finanzià la faminlia de Franz Insam da Brida tl ann 1874.

 
0.Antoniuskirche.Fenster